Erlanet

Kapcsolatok, hirdetések
 
Ezt is tudnod kell!
 
Házigondozás-Otthonápolás-Gyógymasszázs
 
LEGIÓ PATRIA NOSTRA
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Chat
 
Ez is hasznos lehet
linkpont

Auto Backlink - Web Link Exchange - webcim.info - Start site

linkgyűjtemény

Search Engine

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

 Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Linkgyűjtemény és RSS gyűjtemény

Hoparduc Toplista

linkcsere

 websas.hu

Submit ExpressSubmit Express - SEO Services

 
erlanet
Biztonsági őrők továbbképzése
 
Felnőttenek szóló erotikus termékeket értékesítő webáruház +18
 
Biztonsági őrők továbbképzése-Tananyag 1.

 

Tartalomjegyzék

I. Fejezet: Szakmai ismeretek ..................................................................................................... 5

I.1. A személy-és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó, illetve azzal szervesen

összefüggő főbb jogszabályok ................................................................................................... 5

I.2. A tevékenység területei, megkezdésének és folytatásának feltételei ................................... 6

I.2.1. A tevékenység megkezdésének feltételei ...................................................................... 6

I.2.2. Az előírt szakképesítések .............................................................................................. 6

I.2.3. A személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására jogosító igazolvánnyal

kapcsolatos előírások .............................................................................................................. 7

I.2.4. Felügyeleti bírság .......................................................................................................... 8

I.3. A személy- és vagyonőr kötelezettségei .............................................................................. 8

I.3.1. Szerződéskötési kötelezettség, írásbeliség .................................................................... 8

I.3.2. Nyilvántartás vezetési kötelezettség ............................................................................. 8

I.3.3. Formaruha viselési kötelezettség .................................................................................. 9

I.3.4. Adatváltozás bejelentési kötelezettség .......................................................................... 9

I.3.5. Titoktartási kötelezettség .............................................................................................. 9

I.3.6. Adatvédelmi kötelezettség ............................................................................................ 9

I.3.6.1. Az adatkezelés főbb szabályai ............................................................................. 10

I.3.7. A felhatalmazás, a jogosultság igazolásának kötelezettsége ...................................... 10

I.3.8. Távfelügyeleti tevékenység végzésével kapcsolatos kötelezettségek ......................... 10

I.4. A személy- és vagyonőr jogköre és intézkedéseire vonatkozó alapvetések ...................... 11

I.4.1. Az intézkedések alapelvei ........................................................................................... 11

I.4.2. Az intézkedéseket befolyásoló tényezők, szempontok ............................................... 12

I.4.3. Az intézkedéseket befolyásoló személyi tényezők ..................................................... 12

I.4.4. Az intézkedések végrehajtásának általános szabályai ................................................ 12

I.5. Az egyes intézkedések, az alkalmazható támadáselhárító eszközök ................................. 12

1.5.1. Az egyes intézkedések ............................................................................................... 12

I.5.1.1. Felhívás az intézkedéssel érintett kilétének igazolására ...................................... 12

I.5.1.2. A bűncselekmény és a szabálysértés elkövetésén tetten ért személlyel kapcsolatos

intézkedések ..................................................................................................................... 13

I.5.1.3. Közterületnek nem minősülő létesítmény őrzése ................................................ 14

I.5.1.4. Rendezvénybiztosítási feladatok ellátása ............................................................. 14

I.5.1.5. Szállítmánykísérési, pénz és érték szállítási feladatok ........................................ 15

I.5.1.6. Közönség számára nyilvános magánterület őrzése .............................................. 15

I.5.1.7. Elektronikus megfigyelőrendszer működtetése ................................................... 16

I.5.2. Az intézkedések során alkalmazható főbb mozzanatok végrehajtási taktikái ............ 16

I.5.2.1. A jármű, valamint a csomag átvizsgálás taktikája ............................................... 16

I.5.2.2. A ruházat átvizsgálásának taktikája ..................................................................... 17

I.5.2.3. Az ittas valamint a kábítószer hatása alatt álló személyekkel szembeni

intézkedések taktikája ...................................................................................................... 17

1.5.3. A támadáselhárító eszközök alkalmazása .................................................................. 18

I.6. Az intézkedéssel, kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz és annak

kivizsgálása .............................................................................................................................. 19

I.6.1. Jelentéstétel intézkedésről, kényszerítő eszközök alkalmazásáról ............................. 19

I.6.1.1. A jelentések tartalmi, formai követelményei ....................................................... 20

I.6.2. A személy- és vagyonőr intézkedésével, az általa alkalmazott kényszerítő eszköz

alkalmazásával kapcsolatos panasz ...................................................................................... 20

I.7. A rendészeti feladatokat ellátó személyek ......................................................................... 21

I.7.1. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek köre .............................................. 21

3

I.8. Az önkormányzati rendészeti szerv és a segédfelügyelő ................................................... 22

I.8.1. Az önkormányzati rendészeti szerv létrehozása, feladatai ......................................... 22

II. Fejezet: Szabálysértési jogi ismeretek ................................................................................. 23

II.1. A szabálysértési jog fogalma, felelősség .......................................................................... 23

II.1.1. A szabálysértés fogalma ............................................................................................ 23

II.2. A szabálysértés miatt kiszabható jogkövetkezmények ..................................................... 23

II.2.1. Büntetések ................................................................................................................. 23

II.2.2. Intézkedések .............................................................................................................. 24

II.3. Eljárási rész ....................................................................................................................... 24

II.3.1. A szabálysértés miatt eljáró hatóságok ...................................................................... 24

II.3.2. Helyszíni bírságolás ................................................................................................... 24

II.3.2.1. Helyszíni bírság kiszabására jogosultak ............................................................. 24

II.3.2.2. Helyszíni intézkedésként alkalmazott helyszíni bírság ...................................... 24

II.4. A személy- és vagyonőr munkában leggyakrabban előforduló szabálysértések .............. 25

III. Fejezet: Büntetőjogi ismeretek ........................................................................................... 25

III.1. Büntetőjog általános rész ................................................................................................ 25

III.1.1. A bűncselekmény fogalma, súly szerinti felosztása, a bűnösség ............................. 25

III.1.1.1. A bűncselekmény fogalma ................................................................................ 25

III.1.1.2. A bűncselekmény súly szerinti felosztása ......................................................... 26

III.1.1.3. A szándékosság és a gondatlanság .................................................................... 26

III.1.2. A bűncselekmény megvalósulási szakaszai ............................................................. 26

III.1.3. A bűncselekmény elkövetői ..................................................................................... 26

III.1.3.1. Tettesek ............................................................................................................. 27

III.1.3.2. Részesek ............................................................................................................ 27

III.1.4. A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok ........................................................ 27

III.1.4.1. A kényszer és a fenyegetés ................................................................................ 27

III.1.4.2. A jogos védelem ................................................................................................ 28

III.1.4.3. A végszükség ..................................................................................................... 28

III.2. A Büntető Törvénykönyv szankciórendszere ................................................................. 29

III.2.1. A büntetések ............................................................................................................. 29

III.2.1.1. Büntetések ......................................................................................................... 29

III.2.1.2. Mellékbüntetés .................................................................................................. 29

III.2.2. Az intézkedések ........................................................................................................ 29

III.3. A Büntető Törvénykönyvben definiált fő fogalmi kategóriák ........................................ 30

III.3.1. Hivatalos személy .................................................................................................... 30

III.3.2. A közfeladatot ellátó személy .................................................................................. 31

III.3.3. Erőszakos magatartás ............................................................................................... 32

III.3.4. Fegyveres elkövetés ................................................................................................. 32

III.3.5. Felfegyverkezve elkövetés ....................................................................................... 32

III.3.6. Érték, kár, vagyoni hátrány ...................................................................................... 32

IV. Fejezet: Egyes bűncselekmények és szabálysértések ........................................................ 33

Emberölés ......................................................................................................................... 34

Erős felindulásban elkövetett emberölés .......................................................................... 34

Testi sértés ........................................................................................................................ 34

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés ................................................................ 35

Segítségnyújtás elmulasztása ........................................................................................... 35

Garázdaság ....................................................................................................................... 35

Rendbontás ....................................................................................................................... 36

Közokirat-hamisítás ......................................................................................................... 36

Rablás ............................................................................................................................... 37

4

Lopás ................................................................................................................................ 37

Sikkasztás ......................................................................................................................... 38

Példa: ................................................................................................................................ 38

Csalás ............................................................................................................................... 38

V. Fejezet: Büntető-eljárási és kriminalisztikai ismeretek ....................................................... 39

V.1. A büntetőeljárás-jog fogalma ........................................................................................... 39

V.2. A büntetőügyekben eljáró hatóságok ............................................................................... 39

V.2.1. A bíróság ................................................................................................................... 39

V.2.2. Az ügyészség ............................................................................................................. 39

V.2.3. A nyomozó hatóság ................................................................................................... 39

V.2.3.1. A nyomozó hatóság feladata .............................................................................. 39

V.3. A büntetőeljárásban résztvevő személyek ........................................................................ 39

V.4. Az eljárási cselekményekre vonatkozó általános rendelkezések ..................................... 40

V.5. A bizonyítás ...................................................................................................................... 40

V.5.1. A bizonyítás tárgya .................................................................................................... 40

V.5.2. A bizonyítás eszközei ................................................................................................ 40

V.6. A büntetőeljárás megindítása nyomozással ...................................................................... 40

V.7. A büntetőeljárás szakaszai ............................................................................................ 40

V.8. A helyszíni szemle és a helyszínbiztosítás feladatai .................................................... 41

V.8.1. A helyszín és a helyszíni szemle ........................................................................... 41

V.8.2. A helyszínbiztosítás feladata ..................................................................................... 41

V.9. Az adatgyűjtés .............................................................................................................. 41

5

I. Fejezet: Szakmai ismeretek

I.1. A személy-és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó, illetve azzal szervesen

összefüggő főbb jogszabályok

· Magyarország Alaptörvénye;

· a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;

· A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMt.);

· a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

szóló 2009. évi LXXVI. Törvény;

· a Rendőrségről szóló 1994. XXXIV. törvény;

· az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi

CXX. törvény;

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. Törvény;

· a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Sztv.), ami immár egy

egységként tartalmazza a szabálysértésekkel összefüggő valamennyi eljárásjogi

kérdést csakúgy, mint az egyes szabálysértésként azonosított törvényi tényállást. Ez

utóbbi körülmény miatt a törvény – hatályba lépésével egyidejűleg – hatályon kívül

helyezte az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet is,

valamint kötelezte az önkormányzatokat arra, hogy 2012. május 31-éig valamennyi,

önkormányzati rendeletben szerepeltetett, szabálysértésekre vonatkozó

rendelkezésüket helyezzék hatályon kívül;

· a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény, illetve az azt 2013. július 1-

jével felváltó, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a

továbbiakban: Btk.);

· a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.);

· a sportról szóló 2004. évi I. törvény;

· a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Korm. Rendelet;

· a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, illetve az

azt 2014. március 15-én felváltó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény;

· a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.

(III. 8.) Korm. Rendelet.

Ma már egyértelmű elvárás: a magánbiztonsági szolgáltatás területén dolgozók – a

különböző jogszabályi kötelezettségeik szigorú megtartásával, illetve a számukra biztosított

jogosítványaik következetes gyakorlásával – érdemben legyenek képesek hozzájárulni a

hatósági jogkörgyakorlással felruházott személyek munkájának segítésén keresztül a közrend

és közbiztonság javításához.

6

I.2. A tevékenység területei, megkezdésének és folytatásának feltételei

A személy- és vagyonvédelmi tevékenység négy szakmai területet foglal magában.

Ide tartozik:

1. a természetes személyek életének és testi épségének védelme,

2. az ingatlan, illetve ingóság őrzése,

3. a szállítmány kísérése, pénz és érték szállítása,

4. a rendezvény biztosítása.

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységeket egyéni vállalkozóként, illetve az egyéni cég

vagy gazdasági társaság keretében (a továbbiakban együtt: vállalkozás), valamint

személyesen lehet végezni.

I.2.1. A tevékenység megkezdésének feltételei

A személy- és vagyonőr az a magyar állampolgár – illetve a szabad mozgás és tartózkodás

jogával rendelkező személy – lehet, aki

1. nagykorú,

2. cselekvőképes,

3. a feladata ellátásához előírt képesítési feltételekkel rendelkezik.

Az SzVMt hatálya alá tartozó tevékenységet a fenti feltételek teljesülése esetén sem

végezhet

1. akit a foglalkozásának gyakorlásától eltiltottak, az eltiltás időtartamára;

2. aki büntetett előéletűnek minősül;

3. aki ellen kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett

szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, a

büntetőeljárás jogerős befejezéséig;

4. akit a Btk-ban meghatározott és az SzVMt-ben nevesített bűncselekmények

valamelyikéért jogerősen elítélték, amíg

4.1 a szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,

a) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz

évig,

b) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától

számított tizenkettő évig;

4.2. szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak

ki, a mentesítés beálltától számított öt évig;

4.3. szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést

szabtak ki, a mentesítés beálltától számított nyolc évig.

I.2.2. Az előírt szakképesítések

Folyt köv.

 
Tartalom

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!