Erlanet

Kapcsolatok, hirdetések
 
Ezt is tudnod kell!
 
Házigondozás-Otthonápolás-Gyógymasszázs
 
LEGIÓ PATRIA NOSTRA
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Chat
 
Ez is hasznos lehet
linkpont

Auto Backlink - Web Link Exchange - webcim.info - Start site

linkgyűjtemény

Search Engine

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

 Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Linkgyűjtemény és RSS gyűjtemény

Hoparduc Toplista

linkcsere

 websas.hu

Submit ExpressSubmit Express - SEO Services

 
erlanet
Biztonsági őrők továbbképzése
 
Biztonsági őrők továbbképzése-Tananyag 1.

 

Tartalomjegyzék

I. Fejezet: Szakmai ismeretek ..................................................................................................... 5

I.1. A személy-és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó, illetve azzal szervesen

összefüggő főbb jogszabályok ................................................................................................... 5

I.2. A tevékenység területei, megkezdésének és folytatásának feltételei ................................... 6

I.2.1. A tevékenység megkezdésének feltételei ...................................................................... 6

I.2.2. Az előírt szakképesítések .............................................................................................. 6

I.2.3. A személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására jogosító igazolvánnyal

kapcsolatos előírások .............................................................................................................. 7

I.2.4. Felügyeleti bírság .......................................................................................................... 8

I.3. A személy- és vagyonőr kötelezettségei .............................................................................. 8

I.3.1. Szerződéskötési kötelezettség, írásbeliség .................................................................... 8

I.3.2. Nyilvántartás vezetési kötelezettség ............................................................................. 8

I.3.3. Formaruha viselési kötelezettség .................................................................................. 9

I.3.4. Adatváltozás bejelentési kötelezettség .......................................................................... 9

I.3.5. Titoktartási kötelezettség .............................................................................................. 9

I.3.6. Adatvédelmi kötelezettség ............................................................................................ 9

I.3.6.1. Az adatkezelés főbb szabályai ............................................................................. 10

I.3.7. A felhatalmazás, a jogosultság igazolásának kötelezettsége ...................................... 10

I.3.8. Távfelügyeleti tevékenység végzésével kapcsolatos kötelezettségek ......................... 10

I.4. A személy- és vagyonőr jogköre és intézkedéseire vonatkozó alapvetések ...................... 11

I.4.1. Az intézkedések alapelvei ........................................................................................... 11

I.4.2. Az intézkedéseket befolyásoló tényezők, szempontok ............................................... 12

I.4.3. Az intézkedéseket befolyásoló személyi tényezők ..................................................... 12

I.4.4. Az intézkedések végrehajtásának általános szabályai ................................................ 12

I.5. Az egyes intézkedések, az alkalmazható támadáselhárító eszközök ................................. 12

1.5.1. Az egyes intézkedések ............................................................................................... 12

I.5.1.1. Felhívás az intézkedéssel érintett kilétének igazolására ...................................... 12

I.5.1.2. A bűncselekmény és a szabálysértés elkövetésén tetten ért személlyel kapcsolatos

intézkedések ..................................................................................................................... 13

I.5.1.3. Közterületnek nem minősülő létesítmény őrzése ................................................ 14

I.5.1.4. Rendezvénybiztosítási feladatok ellátása ............................................................. 14

I.5.1.5. Szállítmánykísérési, pénz és érték szállítási feladatok ........................................ 15

I.5.1.6. Közönség számára nyilvános magánterület őrzése .............................................. 15

I.5.1.7. Elektronikus megfigyelőrendszer működtetése ................................................... 16

I.5.2. Az intézkedések során alkalmazható főbb mozzanatok végrehajtási taktikái ............ 16

I.5.2.1. A jármű, valamint a csomag átvizsgálás taktikája ............................................... 16

I.5.2.2. A ruházat átvizsgálásának taktikája ..................................................................... 17

I.5.2.3. Az ittas valamint a kábítószer hatása alatt álló személyekkel szembeni

intézkedések taktikája ...................................................................................................... 17

1.5.3. A támadáselhárító eszközök alkalmazása .................................................................. 18

I.6. Az intézkedéssel, kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz és annak

kivizsgálása .............................................................................................................................. 19

I.6.1. Jelentéstétel intézkedésről, kényszerítő eszközök alkalmazásáról ............................. 19

I.6.1.1. A jelentések tartalmi, formai követelményei ....................................................... 20

I.6.2. A személy- és vagyonőr intézkedésével, az általa alkalmazott kényszerítő eszköz

alkalmazásával kapcsolatos panasz ...................................................................................... 20

I.7. A rendészeti feladatokat ellátó személyek ......................................................................... 21

I.7.1. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek köre .............................................. 21

3

I.8. Az önkormányzati rendészeti szerv és a segédfelügyelő ................................................... 22

I.8.1. Az önkormányzati rendészeti szerv létrehozása, feladatai ......................................... 22

II. Fejezet: Szabálysértési jogi ismeretek ................................................................................. 23

II.1. A szabálysértési jog fogalma, felelősség .......................................................................... 23

II.1.1. A szabálysértés fogalma ............................................................................................ 23

II.2. A szabálysértés miatt kiszabható jogkövetkezmények ..................................................... 23

II.2.1. Büntetések ................................................................................................................. 23

II.2.2. Intézkedések .............................................................................................................. 24

II.3. Eljárási rész ....................................................................................................................... 24

II.3.1. A szabálysértés miatt eljáró hatóságok ...................................................................... 24

II.3.2. Helyszíni bírságolás ................................................................................................... 24

II.3.2.1. Helyszíni bírság kiszabására jogosultak ............................................................. 24

II.3.2.2. Helyszíni intézkedésként alkalmazott helyszíni bírság ...................................... 24

II.4. A személy- és vagyonőr munkában leggyakrabban előforduló szabálysértések .............. 25

III. Fejezet: Büntetőjogi ismeretek ........................................................................................... 25

III.1. Büntetőjog általános rész ................................................................................................ 25

III.1.1. A bűncselekmény fogalma, súly szerinti felosztása, a bűnösség ............................. 25

III.1.1.1. A bűncselekmény fogalma ................................................................................ 25

III.1.1.2. A bűncselekmény súly szerinti felosztása ......................................................... 26

III.1.1.3. A szándékosság és a gondatlanság .................................................................... 26

III.1.2. A bűncselekmény megvalósulási szakaszai ............................................................. 26

III.1.3. A bűncselekmény elkövetői ..................................................................................... 26

III.1.3.1. Tettesek ............................................................................................................. 27

III.1.3.2. Részesek ............................................................................................................ 27

III.1.4. A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok ........................................................ 27

III.1.4.1. A kényszer és a fenyegetés ................................................................................ 27

III.1.4.2. A jogos védelem ................................................................................................ 28

III.1.4.3. A végszükség ..................................................................................................... 28

III.2. A Büntető Törvénykönyv szankciórendszere ................................................................. 29

III.2.1. A büntetések ............................................................................................................. 29

III.2.1.1. Büntetések ......................................................................................................... 29

III.2.1.2. Mellékbüntetés .................................................................................................. 29

III.2.2. Az intézkedések ........................................................................................................ 29

III.3. A Büntető Törvénykönyvben definiált fő fogalmi kategóriák ........................................ 30

III.3.1. Hivatalos személy .................................................................................................... 30

III.3.2. A közfeladatot ellátó személy .................................................................................. 31

III.3.3. Erőszakos magatartás ............................................................................................... 32

III.3.4. Fegyveres elkövetés ................................................................................................. 32

III.3.5. Felfegyverkezve elkövetés ....................................................................................... 32

III.3.6. Érték, kár, vagyoni hátrány ...................................................................................... 32

IV. Fejezet: Egyes bűncselekmények és szabálysértések ........................................................ 33

Emberölés ......................................................................................................................... 34

Erős felindulásban elkövetett emberölés .......................................................................... 34

Testi sértés ........................................................................................................................ 34

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés ................................................................ 35

Segítségnyújtás elmulasztása ........................................................................................... 35

Garázdaság ....................................................................................................................... 35

Rendbontás ....................................................................................................................... 36

Közokirat-hamisítás ......................................................................................................... 36

Rablás ............................................................................................................................... 37

4

Lopás ................................................................................................................................ 37

Sikkasztás ......................................................................................................................... 38

Példa: ................................................................................................................................ 38

Csalás ............................................................................................................................... 38

V. Fejezet: Büntető-eljárási és kriminalisztikai ismeretek ....................................................... 39

V.1. A büntetőeljárás-jog fogalma ........................................................................................... 39

V.2. A büntetőügyekben eljáró hatóságok ............................................................................... 39

V.2.1. A bíróság ................................................................................................................... 39

V.2.2. Az ügyészség ............................................................................................................. 39

V.2.3. A nyomozó hatóság ................................................................................................... 39

V.2.3.1. A nyomozó hatóság feladata .............................................................................. 39

V.3. A büntetőeljárásban résztvevő személyek ........................................................................ 39

V.4. Az eljárási cselekményekre vonatkozó általános rendelkezések ..................................... 40

V.5. A bizonyítás ...................................................................................................................... 40

V.5.1. A bizonyítás tárgya .................................................................................................... 40

V.5.2. A bizonyítás eszközei ................................................................................................ 40

V.6. A büntetőeljárás megindítása nyomozással ...................................................................... 40

V.7. A büntetőeljárás szakaszai ............................................................................................ 40

V.8. A helyszíni szemle és a helyszínbiztosítás feladatai .................................................... 41

V.8.1. A helyszín és a helyszíni szemle ........................................................................... 41

V.8.2. A helyszínbiztosítás feladata ..................................................................................... 41

V.9. Az adatgyűjtés .............................................................................................................. 41

5

I. Fejezet: Szakmai ismeretek

I.1. A személy-és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó, illetve azzal szervesen

összefüggő főbb jogszabályok

· Magyarország Alaptörvénye;

· a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;

· A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMt.);

· a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

szóló 2009. évi LXXVI. Törvény;

· a Rendőrségről szóló 1994. XXXIV. törvény;

· az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi

CXX. törvény;

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. Törvény;

· a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Sztv.), ami immár egy

egységként tartalmazza a szabálysértésekkel összefüggő valamennyi eljárásjogi

kérdést csakúgy, mint az egyes szabálysértésként azonosított törvényi tényállást. Ez

utóbbi körülmény miatt a törvény – hatályba lépésével egyidejűleg – hatályon kívül

helyezte az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet is,

valamint kötelezte az önkormányzatokat arra, hogy 2012. május 31-éig valamennyi,

önkormányzati rendeletben szerepeltetett, szabálysértésekre vonatkozó

rendelkezésüket helyezzék hatályon kívül;

· a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény, illetve az azt 2013. július 1-

jével felváltó, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a

továbbiakban: Btk.);

· a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.);

· a sportról szóló 2004. évi I. törvény;

· a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Korm. Rendelet;

· a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, illetve az

azt 2014. március 15-én felváltó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény;

· a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.

(III. 8.) Korm. Rendelet.

Ma már egyértelmű elvárás: a magánbiztonsági szolgáltatás területén dolgozók – a

különböző jogszabályi kötelezettségeik szigorú megtartásával, illetve a számukra biztosított

jogosítványaik következetes gyakorlásával – érdemben legyenek képesek hozzájárulni a

hatósági jogkörgyakorlással felruházott személyek munkájának segítésén keresztül a közrend

és közbiztonság javításához.

6

I.2. A tevékenység területei, megkezdésének és folytatásának feltételei

A személy- és vagyonvédelmi tevékenység négy szakmai területet foglal magában.

Ide tartozik:

1. a természetes személyek életének és testi épségének védelme,

2. az ingatlan, illetve ingóság őrzése,

3. a szállítmány kísérése, pénz és érték szállítása,

4. a rendezvény biztosítása.

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységeket egyéni vállalkozóként, illetve az egyéni cég

vagy gazdasági társaság keretében (a továbbiakban együtt: vállalkozás), valamint

személyesen lehet végezni.

I.2.1. A tevékenység megkezdésének feltételei

A személy- és vagyonőr az a magyar állampolgár – illetve a szabad mozgás és tartózkodás

jogával rendelkező személy – lehet, aki

1. nagykorú,

2. cselekvőképes,

3. a feladata ellátásához előírt képesítési feltételekkel rendelkezik.

Az SzVMt hatálya alá tartozó tevékenységet a fenti feltételek teljesülése esetén sem

végezhet

1. akit a foglalkozásának gyakorlásától eltiltottak, az eltiltás időtartamára;

2. aki büntetett előéletűnek minősül;

3. aki ellen kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett

szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, a

büntetőeljárás jogerős befejezéséig;

4. akit a Btk-ban meghatározott és az SzVMt-ben nevesített bűncselekmények

valamelyikéért jogerősen elítélték, amíg

4.1 a szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,

a) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz

évig,

b) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától

számított tizenkettő évig;

4.2. szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak

ki, a mentesítés beálltától számított öt évig;

4.3. szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést

szabtak ki, a mentesítés beálltától számított nyolc évig.

I.2.2. Az előírt szakképesítések

Folyt köv.

 
Tartalom

Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt    *****    AJÁNDÉKOZZ ASZTROLÓGIAI ELEMZÉST, SZÜLETÉSNAPRA IS SZÉP AJÁNDÉK!    *****    Katt!Katt!Katt! Lépj be a galopp versenyparkunkba! Katt Katt!    *****    Szereted az animéket és mangákat? Megismernél egy új fansub csapatot? Akkor itt a helyed! A rókák várnak rád ;)    *****    Szeretnél saját lovat?De nem engedheted meg magadnak? Katt!Nevelj nálunk virtuálisan! Nevelj, tenyéssz versenyezz!    *****    EBERTIN: Kozmobiológia    *****    Megérkeztek az útvesztõk a Mesetárba! Kukkantsatok be egy kis ceruzakoptatásra - vagy egy jó mesére!    *****    Aktív Friss Ingatlanok Debrecenben lakások, házak, villák, telehelyek széles választéka Aktív Friss Ingatlanok Debrecen    *****    MARGOT ROBBIE MAGYARORSZÁG - ÉRTESÜLJ ELSÕ KÉZBÕL AZ OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕVEL KAPCSOLATOS HÍREKRÕL - MARGOT ROBBIE MO    *****    Újra elindult a Hungarian Super Mario Fan Club! Hírek, cikkek, érdekességek a Super Mario világából.    *****    Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha    *****    A Sortilegio sztárjainak új közös mexikói sorozata! Ha te is imádod Ana Brenda Contrerast és David Zepedat nézz be!    *****    Te is próbálsz bevételre szert tenni a portálodon? Lehet, hogy nem jelennek meg a hirdetéseid? Ne ess el a bevételedtõl!