Erlanet

Kapcsolatok, hirdetések
 
Ezt is tudnod kell!
 
Házigondozás-Otthonápolás-Gyógymasszázs
 
LEGIÓ PATRIA NOSTRA
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Chat
 
Ez is hasznos lehet
linkpont

Auto Backlink - Web Link Exchange - webcim.info - Start site

linkgyűjtemény

Search Engine

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

 Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Linkgyűjtemény és RSS gyűjtemény

Hoparduc Toplista

linkcsere

 websas.hu

Submit ExpressSubmit Express - SEO Services

 
erlanet
Biztonsági őrők továbbképzése
 
Felnőttenek szóló erotikus termékeket értékesítő webáruház +18
 
Biztonsági őrők továbbképzése 2.

 

Személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzéséhez a következő szakképesítések

valamelyikével kell rendelkezni:

1. biztonsági őr,

2. testőr,

3. vagyonőr

4. biztonságszervező.

7

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján 2013. szeptember 1-jétől a

szakképesítés megnevezése a biztonsági őr helyett személy- és vagyonőr, amelynek a

szakképesítés-ráépülései az alábbiakra változtak:

1. fegyveres biztonsági őr,

2. kutyavezető-vagyonőr,

3. testőr.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.

törvény (Továbbiakban: Törvény) alapján a személy- és vagyonőri tevékenység, – 2014.

január 01-jét követően – csak abban az esetben kezdhető meg, illetve folytatható, ha a

személy- és vagyonőr a Törvényben meghatározott ismereteket elsajátította és a

vonatkozó vizsgakövetelményeknek eleget tett.

I.2.3. A személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására jogosító igazolvánnyal

kapcsolatos előírások

Az SzVMt hatálya alá tartozó tevékenységek (ideértve a magánnyomozói tevékenység

szervezését és irányítását is) személyes végzését csak az arra jogosító, érvényes

igazolvány birtokában lehet megkezdeni. A feladatellátás időtartama alatt az igazolványt a

szolgálatot ellátónak magánál kell tartania.

Nem szükséges ugyanakkor igazolvány az elektronikai vagyonvédelmi rendszer telepítésére,

szerelésére irányuló hálózatépítéssel összefüggő segédmunkához, amennyiben a hálózatépítés

helyén jelen van a munkát irányító, igazolvánnyal rendelkező személy.

Az igazolványt kiadmányozó rendőrség azt bizonyos, meghatározott esetekben jogosult

haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül

1. visszavonni,

2. bevonni,

3. elvenni.

A rendőrség haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül az

igazolványt

1. visszavonja, ha kiadásának személyi feltételei már nem állnak fenn,

2. időlegesen, hat hónapra bevonja, ha az igazolvány jogosultja SzVMt-ben foglalt

szabályokat súlyosan megsértette,

3. a birtokos ellen indult büntetőeljárás jogerős befejezéséig bevonja, ha a kiadásra

vonatkozó feltételek már nem állnak fenn.

Ha a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet személyesen folytató személyt kétévi vagy

ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény

elkövetésén tetten érik, a rendőr az igazolványt a helyszínen átvételi elismervény ellenében

elveszi.

8

I.2.4. Felügyeleti bírság

A rendőrség felügyeleti bírsággal sújthatja azt,

1. aki a személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet (ideértve a

magánnyomozó tevékenység szervezését és irányítását is) személyes végzésre jogosító

igazolvány nélkül végzi,

2. aki az SzVMt-ben meghatározott tevékenység végzésére jogosító szabályokat

megszegi,

3. a vállalkozást, amely az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet jogosulatlanul

végzi,

4. a vállalkozást, amely a tevékenységre vonatkozó, törvényi előírásokat ismételten vagy

súlyosan megsérti.

Nincs helye felügyeleti bírság kiszabásának, ha a cselekmény elkövetése óta két év eltelt.

I.3. A személy- és vagyonőr kötelezettségei

Az SzVMt.-ben a személy- és vagyonvédelmi, tervező-szerelő, illetve magánnyomozói

tevékenységet folytató kötelezettségei az alábbiak szerint kerül megfogalmazásra:

1. szerződéskötési kötelezettség, amelyet írásba kell foglalni;

2. vállalkozások nyilvántartás vezetési kötelezettsége a szerződésekről;

3. vagyonőrzési feladatokat ellátó személy formaruha viselési kötelezettsége;

4. adatváltozás bejelentési kötelezettség;

5. foglalkozási (hivatásbeli) titoktartási kötelezettség;

6. adatvédelmi kötelezettség;

7. a felhatalmazás, a jogosultság igazolásának kötelezettsége.

I.3.1. Szerződéskötési kötelezettség, írásbeliség

Az SzVMt hatálya alá tartozó tevékenység szolgáltatására irányuló szerződést írásba kell

foglalni.

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás a szerződés teljesítése

érdekében további vállalkozással kizárólag a személy- és vagyonvédelmi tevékenység

végzésére eredetileg megbízást adó előzetes hozzájárulásával köthet szerződést. Az

alvállalkozó a szerződés teljesítése érdekében további alvállalkozóval nem köthet szerződést.

I.3.2. Nyilvántartás vezetési kötelezettség

A vállalkozásnak a naplóban kell nyilvántartást vezetnie a szerződésekről. A naplóban – vagy

más alkalmas módon – kell nyilvántartani:

1. a szerződést ténylegesen teljesítő személy vagy személyek nevét,

2. a megbízó nevét, lakcímét vagy székhelyét,

3. az egészségügyi szabadság kezdetének és befejezésének dátumát, az igazolást kiállító

háziorvos nevét és pecsétszámát.

A naplót az utolsó bejegyzés napjától számított öt évig meg kell őrizni.

9

I.3.3. Formaruha viselési kötelezettség

Közterületen vagy nyilvános helyen ingatlant, vagy ingóságot őrző vagyonőrzési feladatokat

ellátó személynek minden esetben formaruhát kell viselnie, amelyen fel kell tüntetni:

1. annak a vállalkozásnak a nevét vagy engedélyezett rövidített nevét, amellyel

munkaviszonyban áll, továbbá

2. a vagyonőr nevét és

3. a „vagyonőr” megjelölést.

Amennyiben a vagyonőr egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, és alvállalkozóként teljesít

szolgálatot, a saját formaruháját vagy annak a vállalkozásnak a formaruháját is viselheti,

amellyel a feladat ellátására megbízási szerződést kötött.

Közterületen vagy nyilvános helyen végzett tevékenység esetén az elektronikai

vagyonvédelmi rendszert tervező vagy szerelő esetében – formaruha hiányában:

1. a vállalkozás nevét vagy engedélyezett rövidített nevét, valamint

2. az elektronikai vagyonvédelmi rendszert tervező vagy elektronikai vagyonvédelmi

rendszert szerelő elnevezést kitűzőn kell megjeleníteni.

Feladatainak ellátása során a személy- és vagyonőrök nem használhatnak a Magyar

Honvédségre, rendvédelmi szervre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, illetve más

hatóságra utaló elnevezést, formaruhát, illetve hatósági jellegre utaló, megtévesztésre

alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést. Ez a szabály nem vonatkozik az

önkéntes tartalékos a Magyar Honvédség objektumai őrzésével kapcsolatos személy- és

vagyonvédelmi tevékenységére.

I.3.4. Adatváltozás bejelentési kötelezettség

Az igazolvánnyal rendelkező személy az igazolvány adataiban, kiadásának feltételeiben

bekövetkezett változást a változástól számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a

lakóhely szerint illetékes rendőrségnek.

I.3.5. Titoktartási kötelezettség

Az SzVMt hatálya alá tartozó tevékenységet végző személyt foglalkozási (hivatásbeli)

titoktartási kötelezettség terheli tevékenységének végzése alatt és annak megszűnését

követően is minden olyan tényt, adatot illetően, amelyről a szerződés teljesítése során szerzett

tudomást.

A titoktartási kötelezettség alól törvényi előírás, valamint – saját adatait érintően – a megbízó

és a megbízott adhat felmentést.

A szerződés teljesítése során kívülálló harmadik személyről jogszerűen tudomására jutott, a

szerződés szerinti ügyben érintett személyes adatokról csak a megbízottat tájékoztathatja,

kivéve, ha bírósági vagy más hatósági eljárásban tanúként hallgatják meg.

I.3.6. Adatvédelmi kötelezettség

Az SzVMt hatálya alá tartozó tevékenységet végző személy a szerződés teljesítése során

tudomására jutott és rögzített személyes adatokat a szerződés szerint csak olyan

felhasználási célból kezelhet, amely törvényben védett érdek biztosítására szolgál, illetve

10

csak olyan módon kezelhet, amely e célok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

mértékű és az információs önrendelkezési jog e cél elérésével arányos korlátozásával jár.

I.3.6.1. Az adatkezelés főbb szabályai

A személy- és vagyonőri tevékenységet végző személy a szerződés teljesítése során

tudomására jutott és rögzített személyes adatokat

1. a szerződés szerinti felhasználási cél teljesülését,

2. ha az adat a szerződésben foglaltak teljesítéséhez már nem szükséges vagy arra

alkalmatlan, annak megállapítását,

3. legkésőbb a szerződés megszűnését

követő hat hónap elteltével köteles megsemmisíteni.

A tevékenységet végző személy köteles haladéktalanul törölni mindazon személy általa

megismert és rögzített adatait, akik a szerződés szerinti ügyben nem érintettek.

A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában meg kell

semmisíteni, illetve törölni kell legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével.

Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. a belépés

időpontja rendszeres belépés esetén) a belépésre való jogosultság megszűnésekor, de

legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével, alkalmi belépés esetén a

távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell semmisíteni.

I.3.7. A felhatalmazás, a jogosultság igazolásának kötelezettsége

Az SzVMt hatálya alá tartozó személy az igazolványát köteles magánál tartani és a

hatósági ellenőrzéskor azt bemutatni.

Az intézkedéssel érintett személy kérésére köteles a tevékenységére vonatkozó felhatalmazást

hitelt érdemlően igazolni.

I.3.8. Távfelügyeleti tevékenység végzésével kapcsolatos kötelezettségek

Távfelügyeleti rendszer alkalmazásával, ellenérték fejében távfelügyeleti tevékenységet

végező személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy ilyen

tevékenységet végző személy a megbízás teljesítése során a fentieken túl egyéb feladatok

elvégzésére is köteles.

Ezek a kötelezettségek az alábbiak:

1. riasztás esetén köteles meggyőződni arról, hogy a riasztás nem a rendszer nem

megfelelő üzemeltetéséből ered, valamint a riasztás valódiságát és kiváltó okát

ellenőrizni;

2. köteles továbbá a naplóba bejegyezni a kötelezettsége teljesítését, a

kötelezettséget teljesítő személy nevét, a teljesítés idejét és módját.

A kötelezettsége teljesítését követően – ha szükségessé válik – kezdeményezi a rendőrség

intézkedését. Ha a rendőrségi intézkedés kezdeményezése kötelezettsége teljesítése nélkül

történik úgy a rendőrség jogosult a felmerülő – az önköltségszámítás szabályai alapján

kiszámított – költségeit a tevékenységet végzővel szemben érvényesíteni.

11

I.4. A személy- és vagyonőr jogköre és intézkedéseire vonatkozó alapvetések

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy jogosultságai az SzVMt

rendelkezései, vagy az érintett személy önkéntes hozzájárulása alapján gyakorolhatóak.

Szükséges azonban hangsúlyozni, hogy a személy- és vagyonőr hatósági jogkörrel

továbbra sem rendelkezik, a hatóság eljárását nem akadályozhatja, viszont

közreműködésével elő kell azt segítenie.

Az SzVMt hatálya alá tartozó személyeket megillető jogosultságok áttekinthetősége

érdekében azokat az egyes intézkedésekhez társítva fogjuk szemléltetni. Mielőtt azonban az

egyes intézkedéseket sorba vennénk, szükséges lehet az intézkedésekre vonatkozó – a

szakképzés keretében már elsajátított – általános követelmények felfrissítése.

I.4.1. Az intézkedések alapelvei

Az intézkedések alapelvei

1. jogszerűség,

2. szükségesség,

3. arányosság,

4. szakszerűség

5. biztonságosság.

A jogszerű feladat-végrehajtás, intézkedés alatt azt értjük, hogy a személy- és vagyonőr a

mindenkor hatályos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök (normatív

határozatok, utasítások) maradéktalan megtartásával, az írásban rögzített tevékenység ellátása

érdekében, az ott megjelölt kereteket nem meghaladóan látja el feladatait.

Az intézkedések alkalmazása sohasem lehet öncélú, azok csak a megbízó érdekkörében

eljárva, szerződésben vállalt kötelezettségek végrehajtása érdekében és csak a szükséges ideig

alkalmazhatóak.

Az arányosság – a szükségesség elvével együttesen – egyensúlyt biztosít a végrehajtott

intézkedés típusa, annak során alkalmazott eszköz és az intézkedéssel elérni kívánt cél között.

Azt fejezi ki, hogy az alkalmazott intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely

nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával.

Az intézkedés által elérni kívánt cél általában több módon érhető el, ennek megfelelően a

személy- és vagyonvédelmi feladatokat ellátó személy számára biztosítani kell a mérlegelés

lehetőségét. A cél eléréséhez szükséges intézkedések kiválasztásához nyújt támpontot a

szükségesség és arányosság alapelve. Eszerint a feladatokat ellátó személynek a

rendelkezésére álló lehetőségek közül azt kell kiválasztania, amely a legkisebb

jogkorlátozással, a legkisebb sérüléssel vagy károkozással biztosítja az intézkedés

eredményességét.

Összefoglalva tehát a több lehetséges és alkalmas intézkedés, valamint a támadáselhárító

eszköz közül azt kell választani, amely az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel

érintettre a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár.

Az intézkedések fontos eleme a biztonságosság, ezért annak módját, helyét úgy kell

megválasztani, hogy egyidejűleg szavatolható legyen a vagyonőr és az intézkedésében érintett

személy biztonsága is.

12

Mindezek kellő szakértelemmel és az egyes taktikai eljárások készségszintű, biztonságos,

rutinos – de nem a figyelmetlenséget és hanyagságot eredményező rutinszerű – végrehajtással

biztosítani képes a legitim, hatékony és eredményes, azaz professzionális munkavégzést.

I.4.2. Az intézkedéseket befolyásoló tényezők, szempontok

Az intézkedés során az alábbi tényezők befolyásolhatják az intézkedés kimenetelét,

eredményességét:

1. évszak,

2. időjárás,

3. napszak,

4. helyszín,

5. az egyszerre intézkedés alá vont személyek száma,

6. az intézkedés alá vont személyek viselkedése,

7. az intézkedések helyszínén lévő emberek, tárgyak, állatok, általában a környezet,

8. az intézkedés alá vont személyeknél tartott eszközök.

I.4.3. Az intézkedéseket befolyásoló személyi tényezők

Az intézkedés alá vont személy (ek) jellemzői, személyes tulajdonságai befolyásolhatják az

intézkedést, ezért mindig figyelemmel kell lenni az intézkedés alá vont személy

1. nemére,

2. életkorára,

3. állampolgárságára (beszéli-e a nyelvünket?),

4. viselkedésére;

5. testalkatára (biztosított-e az esetlegesen szükségessé váló erőfölényünk?),

6. fizikai adottságára,

7. esetlegesen ismert iskolázottság szintjére.

I.4.4. Az intézkedések végrehajtásának általános szabályai

Az intézkedéseket a napszaknak megfelelő köszönéssel, és az intézkedésre okot adó

körülmény, és az intézkedés megnevezésével kell elkezdeni. Ezek a szabályok

mellőzhetőek amennyiben az intézkedéssel érintett cél, a személy- és vagyonőr, vagy más

személy élete, testi épsége, a vagyonbiztonság megóvása érdekében szükséges.

Az intézkedéssel érintett személy kérésére a vagyonőr köteles a tevékenységére

vonatkozó felhatalmazást, hitelt érdemlően igazolni.

I.5. Az egyes intézkedések, az alkalmazható támadáselhárító eszközök

1.5.1. Az egyes intézkedések

I.5.1.1. Felhívás az intézkedéssel érintett kilétének igazolására

A személy- és vagyonőr tevékenysége gyakorlása során – az alábbi, speciális esetekben

jogosult az intézkedésében érintett személyt felhívni kilétének igazolására. Ha az általa erre

felkért személy önként és hitelt érdemlően nem igazolja kilétét, a személyazonosság

megállapítására – indokolt esetben – igazoltatásra jogosult hatósági személyt kérhet fel.

Folyt. köv.

 
Tartalom

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!