Erlanet

Kapcsolatok, hirdetések
 
Ezt is tudnod kell!
 
Házigondozás-Otthonápolás-Gyógymasszázs
 
LEGIÓ PATRIA NOSTRA
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Chat
 
Ez is hasznos lehet
linkpont

Auto Backlink - Web Link Exchange - webcim.info - Start site

linkgyűjtemény

Search Engine

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!

 Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Linkgyűjtemény és RSS gyűjtemény

Hoparduc Toplista

linkcsere

 websas.hu

Submit ExpressSubmit Express - SEO Services

 
erlanet
Biztonsági őrők továbbképzése
 
Felnőttenek szóló erotikus termékeket értékesítő webáruház +18
 
Biztonsági őrők továbbképzése-Tananyag 5.

 

A szabályozás értelmében segédfelügyelő az a büntetlen előéletű, magyar állampolgár lehet,

aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, cselekvőképes, a feladata ellátásához előírt képesítési

feltételekkel rendelkezik. A képesítés feltételét a vonatkozó belügyminiszteri rendeletek

részletesen meghatározzák.

A segédfelügyelő önálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik és külterületen

végzett munkáját kizárólag az erdővédelmi szolgálat tagja, az erdészeti szakszemélyzet,

a jogosult erdészeti szakszemélyzet, természetvédelmi őr jelenlétében és utasítása szerint

végezheti. A segédfelügyelő közreműködése ugyanakkor nem terjedhet ki a rendészeti

feladatot ellátó személy intézkedéseire, illetve a kényszerítő eszközök alkalmazására.

23

A segédfelügyelő – a vagyonőrhöz hasonlóan, kizárólag önvédelmi célból – vegyi eszközt,

rendőrbotot és szolgálati kutyát tarthat magánál, valamint önvédelmi célból testi kényszert

alkalmazhat.

A segédfelügyelő feladata ellátása során az önkormányzat által meghatározott

formaruhát viseli.

II. Fejezet: Szabálysértési jogi ismeretek

II.1. A szabálysértési jog fogalma, felelősség

II.1.1. A szabálysértés fogalma

Szabálysértések azok a jogsértő magatartások, amelyek a bűncselekményekhez képest

enyhébb fokban sértik vagy veszélyeztetik a társadalom általánosan elfogadott

együttélési normáit, akadályozzák vagy zavarják a közigazgatás működését, illetve

meghatározott tevékenység vagy foglalkozás gyakorlására vonatkozó jogszabályokba

ütköznek.

II.2. A szabálysértés miatt kiszabható jogkövetkezmények

II.2.1. Büntetések

A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések:

1. a szabálysértési elzárás,

2. a pénzbírság,

3. a közérdekű munka.

Az Sztv. rendelkezései szerint elzárással is büntethető szabálysértések:

1. magánlaksértés (Sztv. 166. §);

2. önkényes beköltözés (Sztv. 167. §);

3. távoltartó határozat megszegése (Sztv. 168. §);

4. rendzavarás (Sztv. 169. §);

5. garázdaság (Sztv. 170. §);

6. közbiztonsági tevékenyég jogosulatlan végzése (Sztv. 171. §);

7. tiltott prostitúció (Sztv. 172. §);

8. veszélyes fenyegetés (Sztv. 173. §);

9. feloszlatott egyesület tevékenységében való részvétel (Sztv. 174. §);

10. valótlan bejelentés (Sztv. 175. §);

11. hivatalos személy által elkövetett hamis statisztikai adatszolgáltatás (Sztv. 176. §);

12. járművezetés az eltiltás tartama alatt (Sztv. 177. §);

13. tulajdon elleni szabálysértés (Sztv. 178. §), ami egy tulajdonképpeni gyűjtő jellegű

törvényi tényállás, hiszen magába foglalja az 50 000 forintot meg nem haladó értékre

elkövetett

a) lopást,

b) rongálást,

c) sikkasztást,

d) jogtalan elsajátítást,

e) orgazdaságot,

24

f) csalást,

g) hűtlen kezelést;

14. jogosulatlan vadászat (Sztv. 179. §).

II.2.2. Intézkedések

A szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések:

1. a járművezetéstől eltiltás,

2. az elkobzás,

3. a kitiltás,

4. a figyelmeztetés.

II.3. Eljárási rész

II.3.1. A szabálysértés miatt eljáró hatóságok

Az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi

kerületi) hivatala.

Hatáskörébe utalt szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jogkörében

1. a rendőrkapitányság vagy

2. az egyes feladatok ellátására létrehozott speciális rendőri szerv, illetve

3. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve

jár el.

Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt első fokon a járásbíróság jár el.

II.3.2. Helyszíni bírságolás

II.3.2.1. Helyszíni bírság kiszabására jogosultak

A rendőrség, a rendőr, bármely szabálysértés miatt kiszabhat helyszíni bírságot.

Szabálysértés észlelése esetén – amennyiben ezt e törvény külön említi – a rendőrön kívül

más hatóság, illetve annak tagja is helyszíni bírságot szabhat ki.

Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt azonban csak a rendőrség hivatásos

állományába tartozó személy szabhat ki helyszíni bírságot.

II.3.2.2. Helyszíni intézkedésként alkalmazott helyszíni bírság

Helyszíni intézkedés során a szabálysértés elkövetését elismerő személlyel szemben helyszíni

bírság kiszabásának van helye.

A helyszíni bírság összege 5 000 forinttól 50 000 forintig, hat hónapon belül ismételt

elkövetés esetén 70 000 forintig terjedhet. Bizonyos szabálysértések esetén a helyszíni

bírság összege rendeletben előírt, az eljáró hivatalos személynek nincs lehetősége a

mérlegelésre.

25

Ha az eljárás alá vont személy a helyszíni bírság kiszabását – a helyszíni bírság meg nem

fizetése esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után – aláírásával

igazoltan tudomásul veszi, a helyszíni bírság ellen nincs helye jogorvoslatnak.

II.4. A személy- és vagyonőr munkában leggyakrabban előforduló szabálysértések

Rendzavarás

Sztv. 169. § (1) Aki

a) verekszik, továbbá aki mást verekedésre felhív,

b) rendzavarás vagy garázdaság esetén a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy

intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsít,

c) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényen vagy a

sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó

sportrendezvényen az arcát olyan módon eltakarva jelenik meg vagy tartózkodik,

amely alkalmas arra, hogy meghiúsítsa a személyének a hatóság vagy az eljáró

hivatalos személy által történő azonosítását,

szabálysértést követ el.

(2) Aki nyilvános rendezvényen

a) lőfegyvert vagy robbanóanyagot, illetve az élet kioltására vagy testi sértés

okozására alkalmas eszközt tartva magánál jelenik meg,

b) a rendező szerv, illetve a rendőrség biztonságra vonatkozó felhívásának,

rendelkezésének nem tesz eleget,

szabálysértést követ el.

(3) E § alkalmazásában nyilvános rendezvény: a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya

alá tartozó rendezvény, továbbá az olyan rendezvény, amely mindenki számára azonos

feltételek mellett nyitva áll.

A tulajdon elleni szabálysértés

Sztv. 177. § (1) Aki

a) ötvenezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan

elsajátítást, orgazdaságot,

b) ötvenezer forintot meg nem haladó kárt okozva készpénz-helyettesítő fizetési

eszközzel visszaélést, csalást, szándékos rongálást,

c) ötvenezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva hűtlen kezelést

követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elkövetését megkísérli, szabálysértést követ el.

III. Fejezet: Büntetőjogi ismeretek

III.1. Büntetőjog általános rész

III.1.1. A bűncselekmény fogalma, súly szerinti felosztása, a bűnösség

III.1.1.1. A bűncselekmény fogalma

Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a Btk. a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli –

gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a Btk.

büntetés kiszabását rendeli.

26

III.1.1.2. A bűncselekmény súly szerinti felosztása

A bűncselekményeket súlyuk szerint

1. bűntettre vagy

2. vétségre

osztjuk fel.

Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a Btk. kétévi

szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli, minden más bűncselekmény

vétség.

III.1.1.3. A szándékosság és a gondatlanság

A bűnösség az elkövető tudata és az elkövetett cselekmény közötti aktuális pszichés viszonyt

fejezi ki.

Két formája van:

a) a szándékosság és

b) a gondatlanság.

Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki

1. cselekményének következményeit kívánja, vagy

2. e következményekbe belenyugszik.

Gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki

1. előre látja cselekményének lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok

elmaradásában, vagy

2. cselekménye lehetséges következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható

figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.

III.1.2. A bűncselekmény megvalósulási szakaszai

Büntetőjogi értelemben a szándékos bűncselekmény megvalósulása szakaszokra (ún.

stádiumokra) osztható. A szándékos bűncselekmény megvalósulásának négy szakaszát

különböztetjük meg:

1. a szándék kialakulása,

2. az előkészület,

3. a kísérlet,

4. a befejezett bűncselekmény.

A bűncselekmény stádiumai közül három bír büntetőjogi következménnyel (az előkészület, a

kísérlet és a befejezett bűncselekmény). A stádiumok közül a Btk. nem nevesíti meg a

szándék kialakulását és a befejezett bűncselekményt, ellenben a kísérletet és az előkészületet

határozza meg.

III.1.3. A bűncselekmény elkövetői

A bűncselekmény elkövetői (alanyai) kifejezés olyan gyűjtőfogalom, amely magában foglalja

a bűncselekmény tetteseit és az esetleges részeseit.

27

III.1.3.1. Tettesek

A bűncselekmény elkövetői közül általában a tettesek képezik a társadalomra veszélyesebb

elkövetői kört.

Tettesi magatartás hiányában nincs bűncselekmény, hiszen ezen személyek valósítják meg a

bűncselekmény törvényi tényállását. Ebből következik az is, hogy a Btk. az egyes

bűncselekmények törvényi tényállásainál a tettesi magatartást írja le, ahol a tettest általában az

„aki” szóval jelöli.

A tettességnek három fajtája (alakzata) ismert:

1. az önálló tettes,

2. a társtettes és

3. a közvetett tettes.

III.1.3.2. Részesek

A bűncselekmény elkövetésének a társadalomra nézve általában kisebb veszélyességű

csoportja a részesek. Bűncselekmények részesi magatartás hiányában is megvalósulhatnak.

A bűncselekmény részese lehet:

1. a felbujtó és

2. a bűnsegéd.

III.1.4. A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok

Az elkövető büntethetőségét, illetve a cselekmény büntetendőségét kizárja vagy korlátozza:

1. a gyermekkor,

2. a kóros elmeállapot,

3. a kényszer és a fenyegetés,

4. a tévedés,

5. a jogos védelem,

6. a végszükség,

7. a jogszabály engedélye,

8. a törvényben meghatározott egyéb ok.

III.1.4.1. A kényszer és a fenyegetés

A kényszer és a fenyegetés a beszámítási képességre, ezen belül is az akaratnak megfelelő

magatartás tanúsítására való képességre gyakorol hatást. A kényszer fogalmát törvény

konkrétan nem határozza meg, de lényegében valamilyen erőszakot, fizikai ráhatást, amíg a

fenyegetés egyfajta pszichés ráhatást jelent. A fenyegetés fogalmát a Btk. úgy határozza meg,

hogy fenyegetésnek minősül olyan súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra,

hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen.

A kényszer vagy a fenyegetés által kiváltott félelemnek tehát ki kell zárnia vagy korlátoznia

kell az érintett személy akarati képességét.

Nem büntethető, aki a büntetendő cselekményt olyan kényszer vagy fenyegetés hatása alatt

követi el, amely miatt képtelen az akaratának megfelelő magatartásra.

A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha a kényszer vagy a fenyegetés a bűncselekmény

elkövetőjét korlátozza az akaratának megfelelő magatartásban.

28

III.1.4.2. A jogos védelem

A személy- és vagyonőri tevékenység ellátása szempontjából rendkívül fontos két fogalom a

jogos védelem és a végszükség pontos megértése.

Nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy javai

elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem alkalmas

védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a védekező mindent

megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített

védelmi eszköz ne okozzon sérelmet.

Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai

vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás

elhárításához szükséges.

A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kioltására is

irányult volna akkor, ha

1. azt személy ellen

a) éjjel,

b) fegyveresen,

c) felfegyverkezve vagy

d) csoportosan

követik el;

2. az a lakásba

a) éjjel,

b) fegyveresen,

c) felfegyverkezve vagy

d) csoportosan

történő jogtalan behatolás, vagy

3. az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történő jogtalan

behatolásként valósult meg.

Nem büntethető, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető

felindulásból lépi túl. A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.

Jogos védelem esetén a jogtalan támadással szemben a megtámadott védekezése áll. A

támadás rendszerint erőszakos magatartás, többnyire személy ellen irányul, de javak ellen is

irányulhat. A megtámadott személynek joga van a jogellenes támadás elhárításához, és a

védekezéshez. A jogellenes cselekmény következményeit a támadónak, azaz a jogellenes

magatartást kifejtőnek kell viselnie. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a támadót valamilyen

sérelem éri, annak következményeiért a védekező nem tehető felelőssé. Így nem tehető

felelőssé a jogellenes támadást elhárító személy, ha a védekezéssel gondatlanul okoz

bármilyen sérelmet, vagy szándékosan okoz kisebb vagy azonos sérelmet, mint aminek

elhárítására törekedett.

III.1.4.3. A végszükség

A végszükség – a jogos védelemmel szemben – két jogilag védett érdeknek az összeütközése,

ahol az egyiknek a védelme csak a másiknak a megsértésével lehetséges. Ebből a

szempontból a végszükség hasonló a jogos védelemhez. Különbség azonban, hogy amíg a

jogos védelemnél jogtalan támadással szemben védekezik valaki, addig a végszükségben

29

cselekvő személy véletlenül keletkezett, vagy más személy által teremtett veszélyt hárít el. A

veszély elhárításának joga mindenkit megillet szükséghelyzetben, valamint gondatlan

bűncselekménnyel szemben.

Nem büntetendő annak a cselekménye, aki saját, illetve más személyét vagy javait

közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből menti, vagy a közérdek védelme

érdekében így jár el, feltéve, hogy a cselekmény nem okoz nagyobb sérelmet, mint

amelynek elhárítására törekedett. Nem büntethető, aki azért okoz nagyobb sérelmet,

mint amelynek elhárítására törekedett, mert ijedtségből vagy menthető felindulásból

nem ismeri fel a sérelem nagyságát.

Nem állapítható meg végszükség annak javára, akinek a veszély előidézése felróható,

vagy akinek a veszély vállalása foglalkozásánál fogva kötelessége.

III.2. A Büntető Törvénykönyv szankciórendszere

A büntetendő cselekményt megvalósító bűnelkövetővel szemben büntetőjogi

jogkövetkezményt kell alkalmazni. A Btk. a büntetőjogi jogkövetkezmények duális rendszerét

határozza meg, vagyis – az Sztv-hez hasonlóan – büntetéseket és intézkedéseket különböztet

meg. A büntetés felelősségi szankció, a bíróság csak büntethet

 
Tartalom

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!